MShop.cz  -  MBazar.cz  -  MySiemens.cz  -  MyNokia.cz  -  MyEricsson.cz
Dnes je Saturday 10/22/16 19:54:47 CEST  On-Line uživatelů:

SiMoCo - Siemens Mobile Control

SX37CZ

Komplexní program pro správu mobilních telefonů Siemens (původní název Sx45CZ). Obsahuje téměř vše, co by jste od programu na správu mobilu mohli požadovat, včetně přenosu souborů mezi mobilem a počítačem. V současné verzi podporuje Siemens telefony do řady 60, přesný výčet podporovaných telefonů najdete v souboru ctimne.txt (readme.txt). Hlavní rysy:

- příjemné intuitivní uživatelské prostředí
- první program s úplnou podporou EMS standardu. Nyní můžete pomocí programu posílat a přijímat vlastní obrázky, animace a zvuky a to i přes telefony, které nemají EMS zabudován ve svém firmware
- automatická archivace přijatých a odeslaných SMS, včetně EMS sekcí
- zobrazení všech seznamů v jednom okně s možností přesunu přetažením myší
- úplná podpora češtiny všude, kde to mobil umožnuje
- editor melodií zadávaných jednoduše jako text


Jméno souboru:
Aktuální verze: 2.2.9
Autor: Ing. Pavel Cibulka
Velikost: 5 kB
Počet stažení: 0

Jméno souboru:
Aktuální verze: 2.2.9
Autor: Ing. Pavel Cibulka
Velikost: 5 kB
Počet stažení: 0

Základní funkce
  Novinky verze 2.2.9 - SiMoCo (11.5.2007)  
- úprava pro funkčnost ve Windows Vista
- rozšíření max. počtu záznamů v adresáři (S75)

  Novinky verze 2.2.8 - SiMoCo (14.6.2006)  
- oprava nemožnosti importovat do kalendáře z VCS souboru
- přidáno čínské značení do známých telefonů (CX6C,CX7A,C7C,S7C...)

  Novinky verze 2.2.7c - SiMoCo (12.4.2006)  
- možnost automaticky sesynchronizovat čas mobilu s PC při připojení
- před tisky z programu možnost vybrat tiskárnu
- možnost vytisknout všechny položky z adresáře
- export kalendáře do souboru typu .vcs - textový formát VCALENDAR
- import kalendáře ze souboru typu .vcs

  Novinky verze 2.2.6 - SiMoCo (19.12.2005)  
- úprava v Průzkumníku pro zjišťování volného místa v telefonu CF62
- v Nastavení u "Počet archivovaných SMS" je možno zadat číslo 0, v tomto případě se SMS z mobilu nepřenáší do archivu v počítači
- v okně došlé SMS přidáno potvrzení tlačítka Nearchivovat - Vymazat
- do okna Volat přidáno tlačítko "Prozvonit" s volitelnou délkou prozvánění
- v Průzkumníku:
- možnost přímo zapsat název adresáře, jehož obsah chceme zobrazit (po kliknutí myší na název adresáře v titulku)
- zobrazení celkového počtu a velikosti souborů v adresáři a počtu a velikosti vybraných souborů
- v Adresáři možnost přidělit každému kontaktu fotografii. Obrázky musí být umístěny ve stejné složce na disku, umístění je volitelné. Formát je BMP, GIF, JPG. Velikost je 128x96 bodů, větší obrázky budou při zobrazení do této velikosti transformovány. Pokud má kontakt přiřazenu fotografii, pak se také zobrazuje v oknech "Příchozí volání" a "Příchozí SMS"
- program již není omezen na jednu instanci, je možno spouštět program z různých adresářů s různým nastavením na různé porty a současně tak pracovat s několika telefony

  Novinky verze 2.2.5 - SiMoCo (5.5.2005)  
- změny při vytváření skupiny pro odeslání skupinové SMS. Při výběru kontaktu z adresáře, u kterého je zapsáno více telefonních čísel, se zobrazí listbox pro výběr požadovaného telefonního čísla pro odeslání SMS
- před odesláním SMS nebo voláním se odstraní případné mezery zapsané v zadaném telefonním čísle - vhodné např. pokud se kopíruje číslo z nějakého jiného zdroje, kde je kvůli přehlednosti zapsané s mezerami
- tlačítko Nová SMS v hlavním okně mělo pevnou vazbu na tabulku telefonních seznamů, tlačítko Volat zase pevnou vazbu na tabulku SMS. Změna - tlačítka mají vazbu na tu tabulku, ve které byl kurzor před jejich stisknutím
- zobrazení minimalizovaného programu kliknutím na tray ikonu - dříve byl třeba dvojklik
- srovnání TabOrder pořadí v okně Nastavení (přesun tabelátorem)
- v okně pro psaní SMS se zobrazuje počet znaků jako A:B [C:D], kde A je pozice kurzoru, B je celkový počet napsaných znaků, C je počet jednotlivých SMS, D je počet znaků v poslední SMS (kolik znaků je třeba vymazat, aby se zpráva zkrátila o jednu SMS). Takto se zobrazuje pouze pokud nejsou do zprávy vloženy EMS přílohy - algoritmus výpočtu je v tomto případě dost složitý na to, aby se počítal po stisku každé klávesy
- oprava funkce Volat z tabulky telefonních seznamů v hlavním okně (pokud číslo nebylo přítomno v adresáři nebo seznamu v mobilu, nezobrazilo se v okně Volat)
- při připojení k mobilu se automaticky zruší zamčení klávesnice
- ošetření vlastnosti ovladače USB kabelu Siemens DCA-510 (pokud se kabel vytáhl z USB portu za chodu programu, objevila se chyba ECommError a program se ukončil)
- vyřešen konflikt s ovladačem grafické karty 3D Blaster Riva TNT2 ULTRA ve Win98 (3dbt2w9x.drv)

  Novinky verze 2.2.4 - SiMoCo (10.4.2005)  
- ošetření situace, pokud je v adresáři u více kontaktů stejné číslo v položce Telefon - předtím byly problémy při funkci Volat
- v okně s příchozím hovorem přidáno tlačítko Volat zpět, pro urychlení reakce na ztracený hovor, např. při prozvánění
- při zobrazení okna Volat je vždy fokus na tlačítku Vytočit
- do hlavního okna přidáno tlačítko Volat s vazbou na tabulku SMS
- pro ovládání hlasitého handsfree doplněna možnost zadat jiný CKPD string pro zapnutí handsfree a jiný pro vypnutí (pro řadu 65: ON = [], OFF = [[[ )
- při přidělování jména z adresáře telefonnímu číslu se nově bere v potaz i číslo uvedené v položce Fax
- oprava při automatickém přidělování času odeslaným SMS z mobilu, zprávy, které v textu obsahovaly znak (přechod na nový řádek), program duplicitně zařazoval do archivu odeslaných SMS při každém vyčtení z mobilu
- program automaticky vytváří podadresář Backup. Do kontextového menu archivu přijatých a odeslaných SMS přidán povel "Uložit zálohu do \Backup" - soubor s archivem RECSMS.SXC nebo SENTSMS.SXC se po tomto povelu uloží jako záloha do tohoto adresáře. Dále po každém úspěšném vyčtení adresáře z mobilu se sem uloží soubor AdrbookBackup.csv, který obsahuje zálohu adresáře, ze které je možno obnovit adresář funkcí "Obnova z disku"
- dvojklik na položce v tabulce Přijaté SMS = Odpovědět, dvojklik na tabulce Odeslané SMS = Předat dál
- přidána Ukrajinština

  Novinky verze 2.2.3 - SiMoCo (20.3.2005)  
- v Nastavení možnost zvolit způsob vyčítání SMS z mobilu:
a) všechny SMS najednou příkazem AT+CMGL (tak pracují všechny předchozí verze)
b) postupné procházení jednotlivých pozic paměti SMS příkazy AT+CMGR. Tato možnost je pro ty telefony, u nichž dochází vlivem problémů ve firmware k vypnutí telefonu při vyčítání dlouhého seznamu SMS (např. CX65 připojený přes infra)
- možnost nastavit, aby se při připojení k mobilu nastavilo vyzvánění v mobilu na "jen pípnutí" - pro případ, že máte nastaveno přehrávání zvuků v počítači při příchozím hovoru nebo došlé SMS
- zvětšení limitu max. počtu SMS v archivu PC - přizpůsobte rychlosti vašeho počítače, při vysokém počtu SMS v archivu mohou být problémy s rychlostí zpracování
- možnost minimalizovat Průzkumníka a okno s časovým průběhem
- v Adresáři a Kalendáři ošetření akcí "nedočkavců" - zadávání příkazů pro novou akci před dokončením rozpracované akce

  Novinky verze 2.2.2 - SiMoCo (25.2.2005)  
- pokud je nastaveno "Automaticky zjišťovat funkčnost komunikace", je možno také zadat "Sledovat stav baterie", kapacita baterie se pak zobrazuje jako další položka hlavního menu
- do kontextového menu archivů doručených a odeslaných SMS přidána funkce Volat
- v okně Volat možnost výběru jiného čísla (adresáta)
- do comboboxů s telefonními čísly z adresáře (editace SMS, Volat...) přidány grafické ikony pro rozlišení čísla (telefon, mobil, kancelář)
- Průzkumník:
* při přepnutí do druhého okna se nezruší výběr v prvním okně
* rozšíření možností označování souborů (mezerník, označení/odznačení všeho, označení/odznačení skupiny souborů podle hvězdičkové konvence, inverzní výběr)
* otevření souboru ve volitelném prohlížeči přes F3 nebo ve volitelném editoru přes F4
* možnost zadat v Nastavení průzkumníka, jestli se má po deaktivaci a opětné aktivaci programu znovu načíst adresář z disku (každá jiná aplikace může změnit obsah a aktuálnost adresáře)
* ošetření stavu pokud jiná aplikace vymazala adresář v PC otevřený v Průzkumníku
* při přejmenování souboru je nabízen a vybrán jeho původní název
- pro platnost odesílané SMS doplněna volba "maximální"
- do dálkového ovládání přidána možnost zadání délky "stisknutí" tlačítka (0.3 až 0.5 sekundy, nic jiného mobil neumožňuje)
- na záložce SMS mobil možnost uložit obsah tabulky podle momentálního setřídění do csv souboru
- v archivu odeslaných SMS (záložka "Odeslané") možnost změnit datum a čas odeslání zprávy (pro zprávy odesílané z mobilu, které neobsahují časový údaj)

  Novinky verze 2.2.1 - SiMoCo (14.2.2005)  
- při nastavení "Spouštět minimalizovaně" se po startu programu nezobrazuje informační okno o průběhu připojování k mobilu ani okno s případnou zprávou o neúspěchu připojení
- informační okno o navázání spojení se nezobrazuje v případě, že je spojení navazováno automaticky funkcí "Po rozpadu komunikace zkoušet navázat spojení"
- při nastavení "Po rozpadu komunikace zkoušet navázat spojení" program zkouší automaticky navázat spojení již od startu programu, tedy i v případě neúspěšného úvodního připojení (předtím pouze pokud došlo k rozpadu již navázaného spojení)
- do Nastavení přidána volba "Nezobrazovat program v TaskBaru"
-v okně editace položky Kalendáře přidáno tlačítko pro možnost výběru telefonního čísla ze seznamu a jeho vložení do textu

  Novinky verze 2.2.0 - SiMoCo (30.1.2005)  
- zajištění toho, aby v Průzkumníku byl znak nadřazeného adresáře [..] vždy na prvním místě
- odstranění vlastnosti všech předchozích verzí, která přerušovala ukončovací proces Windows
- v Adresáři se při "Uložení pozice okna" uloží také nastavení comboboxu filtrování skupiny zobrazené v tabulce, při každém novém otevření adresáře se nastaví na tuto hodnotu
- úpravy v Kalendáři, ovládání aktivity alarmu řady 65, přizpůsobení označení dní se zapsanými událostmi zvyklostem v mobilu (vícedenní a opakované události)
- v okně zobrazení došlé SMS přidáno tlačítko sdruženého povelu nearchivovat SMS, vymazat ji z mobilu a zavřít okno (např. reakce na doručenku)
- v Nastavení u zadání parametrů komunikace přidána možnost "Vyhledat" - program automaticky zkouší najít telefon
- v Nastavení další dvě možnosti:
a) "Automaticky zjišťovat funkčnost komunikace po [s]" Program po volitelném časovém intervalu oslovuje mobil a testuje jeho přítomnost. V případě zjištění ztráty komunikace zavře (uvolní) komunikační port a nastaví se na stav "offline"

b) "Po rozpadu komunikace zkoušet navázat spojení po [s]" Program po volitelném časovém intervalu zkouší otevřít původní COM a navázat spojení s mobilem. V případě úspěchu načte potřebná data jako po povelu "Připojit" a nastaví se na stav "online"
Obě možnosti mohou využít ti, kteří se připojují přes zařízení, které přerušuje spojení s mobilem (Bluetooth, IrDA).

  Novinky verze 2.1.9 - SiMoCo (21.1.2005)  
- oprava umístění tlačítek v okně Adresáře při jiném nastavení obrazovkového písma než standardní malé písmo
- oprava vlastnosti verze 2.1.8, která nedovolovala přístup do Průzkumníka v čínských Windows
- přidána čínština

  Novinky verze 2.1.8 - SiMoCo (14.1.2005)  
- oprava chyby verze 2.1.7, která nedovolovala v Průzkumníku přístup do flexmemory mobilů řady 45

  Novinky verze 2.1.7 - SiMoCo (31.12.2004)  
- do popup menu tray ikony programu přidána možnost zobrazit samostatně okna Průzkumníka, Adresáře a Kalendáře bez nutnosti zobrazení hlavního okna programu
- přizpůsobení označení VIP skupiny v telefonním seznamu na SIM, starší mobily přidávají jako poslední písmeno jména znak vykřičník, novější typy znak "libra" - GSM kód 01. Není to žádný standard, pokud takovou SIM vložíte do jiného mobilu, tak to nebude fungovat, pouze budete mít ve jméně o jeden znak navíc
- detekce volného místa na MMC kartě u S65, při kopírování souborů v Průzkumníku pokud je známá velikost kopírovaných souborů větší než známá velikost volného místa, program pouze upozorní na konflikt, ale dovolí pokračovat
- do "Dálkového ovládání" přidána možnost "textového módu" - program převádí stisknutí kláves na klávesnici na takovou posloupnost znaků, která je potřebná pro "napsání" příslušného písmena, pokud je mobil v textovém módu (např. můžete psát text ICQ zprávy na klávesnici PC)
- v Kalendáři přidána možnost zadat u opakovaných událostí (x55, x65) konec opakování, stejně jako v mobilu (Událost, Navždy, Do datumu)
- v Průzkumníku:
- rozšíření možností označování souborů (Shift+klik, nahoru, dolů, Home, End), kopírování více souborů přetažením myší
- při kopírování více souborů je zobrazen orientační ukazatel ("teploměr") celkového průběhu

  Novinky verze 2.1.6 - SiMoCo (11.12.2004)  
- možnost zobrazovat události z kalendáře mobilu oknem na obrazovce, přehrát při tom volitelný zvuk, možnost automaticky vyčíst kalendář z mobilu při startu programu
- při vyčítání uložených odeslaných SMS z mobilu není k dispozici informace o čase odeslání zprávy. Přidána volitelná možnost přiřadit při vyčítání SMS z mobilu do archivu PC každé takové zprávě aktuální datum. Pokud se mobil připojuje k programu často, pak je možno v archivu odeslaných SMS alespoň zhruba odvodit období odeslání zprávy
- úpravy v Průzkumníku:
* do rozbalovacího seznamu disků přidán adresář plochy a osobní adresář v systému (Dokumenty)
* přidána možnost pracovat se seznamem často používaných adresářů
* přidána možnost přenášet soubory do jiné aplikace přes schránku (kopíruj = Ctrl+C nebo Ctrl+Ins, vlož = Ctrl+V nebo Shift+Ins). Při kopírování souborů z mobilu do "schránky" se ve skutečnosti přenesou soubory z mobilu do dočasného adresáře na disku PC a do schránky se umístí odkaz na tyto soubory na disku. Obsah tohoto dočasného adresáře se vymazává při ukončení SiMoCo.
* volitelná možnost zobrazení lišty s funkčními tlačítky

  Novinky verze 2.1.5 - SiMoCo (8.11.2004)  
- v Průzkumníku přidána možnost práce s atributy souborů
- přidána Norština
- u všech mobilů řady 65 se program neptá na způsob připojení (AT^SIFS) z důvodu špatné implementace tohoto příkazu (některé mobily připojené přes IrDA nebo BlueTooth se po tomto dotazu vypnou)

  Novinky verze 2.1.4 - SiMoCo (4.10.2004)  
- úprava připojovací sekvence pro C65 (pokud je C65 připojen USB kabelem, tak po AT příkazu na dotaz způsobu připojení (kabel nebo IrDA) se mobil vypne - chyba firmware)
- v Průzkumníku respektování malých a velkých písmen v názvech adresářů a soubor
- oprava při ukládání zřetězených SMS z archivu v mobilu do archivu v počítači přes Průzkumníka (program uložil pouze poslední část zprávy)

  Novinky verze 2.1.3 - SiMoCo  
- opatření proti nechtěnému smazání souboru s archivem došlých SMS při vzniku výjimky v programu
- omezení rozsahu komunikačních portů na COM1 až COM9 při dvouciferném čísle portu program hlásí chybu)
- přidána chorvatština

  Novinky verze 2.1.2 - SiMoCo  
- úprava pro možnost práce s adresářem u modelu CF62
- oprava v Průzkumníku při přejmenování souboru
- opravy drobných chyb, např. znak "=" v UTF8 kódování

  Novinky verze 2.1.1 - SiMoCo  
- pokud se v Průzkumníku nepodaří zápis souboru do telefonu, program to zkusí ještě jednou, až po druhém neúspěšném pokusu nahlásí chybu
- v Průzkumníku doplnění UNICODE kódování názvu souboru při zápisu do mobilu (u x55 a x65 možnost na ruských Windows používat názvy souborů v azbuce)
- změna v konverzní funkci mezi GSM kódováním (telefonní seznamy a texty 7-bitových SMS) a Windows kódováním - rozlišení na Latin-1 a Latin-2 podle systémové kódové stránky. Dovoluje to např. na počítačích s ANSI kódovou stránkou 1252 používat písmena norské abecedy, jako třeba přeškrtnuté "o"
- odstranění zapomenutého ladícího nápisu na obrazovce namísto původního textu "Unicode (UCS2)"

  Novinky verze 2.1.0 - SiMoCo  
- úpravy programu pro práci s telefony řady 65 (zatím testováno pouze s M65, ale předpokládám, že u ostatních telefonů z řady to bude obdobné)
- práce s kalendářem S/M55 a x65 pod OBEX protokolem, s tím spojené drobné úpravy v kalendáři (např. možnost výběru dnů při týdenním opakování)
- možnost zálohy a obnovy poznámek v mobilu Upozornění: pokud si v x65 označíte poznámku jako důvěrnou, tak na rozdíl od x55 ji už z mobilu nevyčtete. Pokud ji chcete znovu načíst do počítače, musíte označení "Důvěrné" v mobilu zrušit
- oprava duplicity záznamů v off-line telefonních seznamech
- další drobné úpravy, např. v logo editoru možnost uložit obrázek do flexmemory

  Novinky verze 2.0.6 - SiMoCo  
- mírné prodloužení timeoutu při odesílání SMS
- oprava chyby při otvírání okna Nová SMS pro kontakt z telefonního seznamu se skupinou VIP u telefonů řady 45
- přidání pár klávesových zkratek, které by měly usnadnit pohyb po základní obrazovce hlavně nevidomým uživatelům. Seznam je uveden v souboru SiMoCo_zkratky.txt
- drobné úpravy v kalendáři. Při otevření okna se datum nastaví na aktuální den. Dny, na které připadá nějaká událost, jsou zvýrazněny tučným písmem. Při přechodu na jiný měsíc sa datum nastaví na první den měsíce, na který připadá nějaká událost
- kosmetické úpravy v iMELODY editoru. Je možno přehrát každý nově vložený tón, je možno zadávat tóny pomocí přidané klaviatury. Po kliknutí na klávesu se vloží nota o délce nastavené v poli "Délka tónu". Pokud je současně stisknuto Ctrl nebo Alt nebo Shift, pak se nebere ohled na pole "Délka tónu", ale vloží se:
Alt 1/16 nota
Ctrl 1/8 nota
Shift 1/2 nota

  Novinky verze 2.0.5 - SiMoCo  
- odstraněna chyba při exportu z adresáře do VCARD v okně všech seznamů
- do seznamu melodií pro nastavení jednotlivých profilů přidány i soubory WAV (pro M55, předtím zde program zobrazoval pouze všechny soubory ze složky Sounds s příponami .mid a .mmf)

  Novinky verze 2.0.4 - SiMoCo  
- v Průzkumníku doplněna možnost kopírování a vymazávání obsahu celých adresářů včetně všech podadresářů
- po dvojkliku (Enter) na název souboru v Průzkumníku pokud není přípona souboru v systému registrovaná, zobrazí se systémové okno "Otevřít čím"

  Novinky verze 2.0.3 - SiMoCo  
- oprava při vymazávání položek organizéru pro S/M55
- možnost práce s poznámkami v telefonech S45i, S55, M55

  Novinky verze 2.0.2 - SiMoCo  
- možnost vyčíst adresář z telefonu firemním protokolem i u telefonů SL42(i), SL45(i), S45, ME45 (snad konec problémů s češtinou)
- správné zpracování znaku "nový řádek" v textech SMS
- možnost nastavit vyzváněcí profily u S55, M55 (menu Melodie)

  Novinky verze 2.0.1 - SiMoCo  
- oprava některých chyb (uložení SMS do archivu s prázdným datumem, pokud systémový desetinný oddělovač nebyl "tečka", neaktualizace seznamu lidí v okně tvorby SMS po změnách v adresáři...)
- správná implementace znaku "Euro" v 7-bitovém kódování SMS. Pozor: znak Euro zabírá 2 znaky v SMS!
- v Průzkumníku po zavření adresáře se kurzor nastaví v seznamu na tento adresář (předtím vždy na první pozici v seznamu)
- pokud Vám telefon nebude reagovat na zápisy do adresáře, ukončete program, vypněte a znovu zapněte mobil. Stalo se mi to s S55.

  Novinky verze 2.0 - SiMoCo  
- změna názvu programu na Siemens Mobile Control, ve zkratce SiMoCo
- vytvoření Průzkumníka - možnost kopírování souborů mezi mobilem a počítačem - pokud mobil podporuje OBEX protokol (od řady 45) Po dvojkliku (Enter) na název souboru v Průzkumníku: soubor se předá ke zpracování OS Windows, pokud přípona souboru není v systému registrovaná, neprovede se nic. Výjimkou jsou soubory s příponou SMI a SMO (archivovaná přijatá nebo odeslaná SMS v mobilu), tyto program zobrazí a nabídne uložení do archivu v počítači, soubory s příponou IMY (zvuk ve formátu iMELODY) - zde se soubor zobrazí v iMELODY editoru, a soubory s příponou VMO (zvukový záznam uložený v mobilu) - tento program nejprve převede na formát WAV (díky Dmitry Zakharov - http://users.i.com.ua/~dmitry_z za program vmo2wav.exe) a pak předá ke zpracování Windows
- práce s adresářem v mobilu pod OBEX protokolem (ne SL45), doufám že konec problémů s chybami v implementaci adresáře ve firmware, možnost práce se skupinami v adresáři S55, M55
- možnost práce s "pseudoskupinami" v telefonních seznamech C55,C60,MC60
- možnost nevyčítat z mobilu paměť SMS při připojování - rychlejší start
- možnost spouštět program minimalizovaně
- minimalizace programu buď na lištu nebo pouze do tray ikony
- ve všech tabulkách možnost fulltextového vyhledávání
- možnost přehrát nastavitelný zvuk v počítači při příchodu nové SMS nebo při příchozím hovoru
- v okně zobrazení došlé SMS: možnost zadat, že se tato SMS nemá archivovat v počítači, Ctrl/C kopírování čísla ze kterého SMS přišla pro možnost uložení do některého seznamu

  Novinky verze 1.1.4  
- indikace spuštěného programu je pouze "tray ikonou" - na žádost mnoha uživatelů
- možnost napsat SMS i při odpojeném mobilu, umístit je do seznamu "SMS k odeslání" a odeslat kdykoliv později. Po stisknutí tlačítka "Poslat": pokud je mobil připojen odešle se, pokud je odpojen, umístí se do seznamu "K odeslání"
- indikace spuštěného programu je pouze "tray ikonou" - na žádost mnoha uživatelů
- v okně pro editaci SMS: po stisknutí tlačítka "Uložit" se objeví menu pro výběr cílového místa: SIM karta, paměť v mobilu nebo seznam "SMS k odeslání". Také je v tomto okně přidáno tlačítko pro začátek editace nové SMS
- pokud není nastaveno "Vymazávat z paměti mobilu SMS" a je nastaveno "Upozornit na nově došlou SMS oknem na obrazovce", pak je v tomto okně zobrazeno i tlačítko pro vymazání došlé SMS z mobilu
- pokud je nastaveno "Vymazávat z paměti mobilu SMS došlé během chodu programu", pak mezi vyčtení SMS a její vymazání je vložena pauza 1 s
- v organizéru možnost nastavit dřívější alarm než je čas události a místo schůzky (S,M55)
- v okně Dálkové ovládání: oprava nemožnosti vymazat uložený CKPD řetězec a přidány klávesové zkratky tlačítkům "klávesnice mobilu"
- oprava v algoritmu přidělování jmen tel. číslům příchozích SMS

  Novinky verze 1.1.3  
- Přidán grafický editor (2,16,256 barev) pro tvorbu a úpravu log a obdobných malých obrázků do rozměru 101x80 bodů.

  Novinky verze 1.1.2  
- Úprava programu pro typ S55 a M55.

  Novinky verze 1.1.1  
- prodloužení timeoutu při hromadném mazání SMS z mobilu
- oprava pro týdenní opakovaní v organizéru. Při zápisu položky se nastaví opakování na den v týdnu, který připadá na zadané datum
- možnost zavřít všechna okna klávesou Esc
- srovnání pořadí při přemísťování kurzoru klávesou Tab v oknech
- prověření Siemens specifických AT příkazů pro C55 (fw. 21, neodblokovaná Java). C55 obsahuje AT příkazy pro nahrání bitmapy BMP a animace BMX do prohlížeče, nicméně po nahrání telefon nijak nereaguje. Stejně tak obsahuje možnost nahrát bitmapu do screensaveru, ale také se toto po nahrání nijak neprojeví, možná proto, že na rozdíl od S/ME45 nemá volbu screensaveru jako bitmapu, pouze jako animaci. Pro vyzvánění je možnost pouze nahrát MIDI do prohlížeče - to funguje. Shrnutí: v testovaném C55 je pro grafiku a vyzvánění přes AT příkazy možno pouze změnit logo operátora a nahrát MIDI zvuk do prohlížeče.

  Novinky verze 1.1.0  
- úprava algoritmu přidělování jména telefonnímu číslu
- do menu archivu SMS přidána položka "Kontrola čísla -> jména". Pro všechny záznamy v archivu znovu přidělí jména telefonním číslům podle aktuálního stavu telefonního seznamu/adresáře.
- ošetření výjimky způsobované při navazování komunikace ovladačem GPRS síťového připojení (nedovoluje nastavování signálů RTS a DTR)
- zvýšení rozsahu možných COM portů na COM1 až COM20
- při kopírování SMS do clipboardu kopíruje celý výběr (dříve jen jednu)
- do Nastavení přidána možnost ponechat po ukončení programu ukládání flash SMS (včetně doručenek) do paměti SMS
- označení všech řádků v tabulkách klávesovou zkratkou Ctrl/A
- do organizéru přidány kategorie Výročí a Důležitá událost - pro ty telefony, které tyto kategorie mají ve svém firmware
- při opakovaném kliknutí na titulek sloupce v tabulkách změna třídění vzestupně/sestupně. V tabulkách přijatých a odeslaných SMS je na sloupci Datum toto třídění ukládáno jako parametr pro příští spuštění.
- při funkci Odpovědět na SMS je v okně pro editaci SMS zobrazen i obsah zprávy, na niž se odpovídá
- pokud dojde při odesílání SMS k chybě, jsou nabídnuty možnosti Přerušit (odesílání SMS končí), Znovu (opakuje se odeslání poslední SMS), Ignorovat (pokračuje odesílání dalších SMS)
- do okna s nově příchozí SMS přidáno tlačítko Odpovědět
- možnost nahrát bmp bitmapu, midi melodii a bmx animaci do paměti mobilu (do prohlížeče) pro další použití
- do okna adresáře přidáno nastavení Vkládat mezery do nevyplněných textových položek. Je to snaha reagovat na chyby ve firmware mobilu v implementaci adresáře pod AT příkazy - více v souboru historie.txt

  Novinky verze 1.0.2  
- zamaskování hesla uloženého v datovém souboru
- úprava algoritmu pro přidělování jména příchozímu telefonnímu číslu
- možnost nastavit aut. abecední třídění seznamů po startu programu
- úpravy při práci s adresářem, při kopírování mezi adresářem a telefonními seznamy možnost volby typu čísla v adresáři
- v tabulkách SMS možnost označit všechny doručenky - pro možnost hromadného vymazání

  Novinky verze 1.0.1  
- oprava chyby při zápisu do SIM fixní
- oprava nefunkčnosti vymazání loga
- prodloužení timeoutu při čtení seznamu ze SIM
- oprava při logování SMS se stejným datumem i časem
- eliminace vícenásobného zobrazení okna s číslem příchozího hovoru
- možnost posílat dlouhé (rozdělené) SMS v obráceném pořadí
- pokud je požadováno zaslání potvrzení o doručení SMS, pak u rozdělených SMS je tento požadavek přiřazen pouze poslední odesílané SMS
- u telefonů S/ME45 možnost zapnutí hlasitého handsfree při hovoru, manuálně nebo automaticky po navázání spojení. Více v souboru Historie.txt
- úpravy v práci s adresářem. Předchozí verze akceptovala pouze položky, které měly vyplněná pole Příjmení nebo Telefon. Nyní program pracuje i s položkami, které mají pouze např. Jméno a Tel./mobil.
- při posílání SMS nebo volání u kontaktů z adresáře možnost výběru ze všech čísel z adresáře

  Sx45CZ 1.0.0 - Základní funkce  
- zobrazení technických informací o mobilu
- ovládání základních funkcí mobilu (volat, zavěsit, hlasitost, melodie, vibrační vyzvánění, vypnout zvuk, zamknout tlačítka, handsfree)
- zobrazení čísla příchozího hovoru, přijetí/odmítnutí hovoru
- zobrazení a editace telefonních seznamů (SIM, SIM fixní, paměť telefonu) a adresáře, tisk seznamu, záloha seznamů na disk, obnova z disku, zobrazení všech seznamů v jednom okně s možností přesunů přetažením myší, v adresáři import/export VCARD
- psaní a odesílání SMS s možností nastavení vlastností - kódování, časová platnost, vyžádání potvrzení od střediska SMS, flash SMS, dlouhé zprávy (rozdělením na max. 5 SMS)
- odesílání jedné SMS skupině adresátů najednou, archivace skupin
- zobrazení a editace seznamu SMS na SIM a v paměti telefonu
- podpora EMS standardu (zřetězené zprávy, předdefinované animace a zvuky, vlastní animace a zvuky, obrázky), možnost uložit na disk animace, obrázky a zvuky v příchozí zprávě, přehrát zvuky. Odesílat a přijímat EMS zprávy je možno i s telefony, které tento standard nemají zabudován (S25, řada 35, C45). Více v souboru EMS.txt
- automatická archivace přijatých a odeslaných SMS včetně EMS sekcí
- export SMS do CSV souboru, uložení textu SMS do souboru
-zobrazení právě došlé SMS v okně nebo upozornění tray ikonou
- zobrazení a editace organizéru s denním rozvrhem, včetně nových vlastností řady 45 (úkol, splněno-nesplněno)
- úplná podpora češtiny všude tam, kde to telefon umožňuje (SMS a telefonní seznamy - kódování UCS2, adresář a organizér UTF-8)
- zobrazení síťových informací - dostupné sítě, preferované sítě, operátoři, editace preferovaných sítí
- nahrání loga operátora a screensaveru z BMP a GIF souborů
- vymazání loga operátora a screensaveru
- nahrání vlastních melodií z MIDI souborů na max. 5 uživatelských pozic (pokud to mobil umožňuje)
- editor melodií, noty se zadávají v iMELODY formátu, volba uložení melodie jako .txt (pro archivaci), iMELODY (pro odesílání EMS) nebo MIDI (pro nahrání vlastního vyzvánění)
- nastavení přesměrování a blokování telefonu
- synchronizace času mobilu s časem počítače
- odesílání DTMF tónů nebo celých řetězců - např. při telebankingu
- dálkové ovládání telefonu (emulace stisku tlačítek) s možností přehrávání maker - pouze pokud telefon podporuje příkaz AT+CKPD
- aktivace servisního menu v mobilu
- možnost monitorovat komunikaci programu s mobilem v terminálovém okně, možnost vlastního zadání AT příkazů
- vlastní úprava velikosti okna a panelů uvnitř okna s možností uložení na disk
- uvolnění komunikačního portu s možností současně spustit zadaný programMshop.cz s.r.o.
info@mshop.cz - Další kontakty

Ostatní odkazy: Mshop.cz | Aligator-a300.cz | Aligator-a500.cz | Scala-rider.cz | Mbazar.cz | Nokia-E52.cz

© 1999 - 2016 Mshop.cz s.r.o.